Thẻ Bạch Kim

Thời gian bay: 2 năm

Áp dụng toàn quốc

100.000.000/ 2 năm

Thẻ Gia Đình

Thời gian bay: 1 năm

Áp dụng toàn quốc

2.500.000/ 1 năm

Thẻ Kim cương

Thời gian bay : 5 năm

Áp dụng toàn quốc

500.000.000/ 5 năm

Thẻ Thành Viên

Thời gian bay: 1 năm

Áp dụng toàn quốc

4.500.000/ 1 năm

Đặt vé: 0328811678