16.05.2023 đến 22.05.2023

6h00-9h00 và 17h00-21h00

Cửa Lò, Nghệ An

590.000/người

30.04.2023 đến 10.05.2023

6h00-9h00 và 17h00-21h00

Tuần Châu, Quảng Ninh

590.000/người

Từ 30/4

6h00 - 9h00 và 17h00 - 21h00

Asia Park, Sun World Đà Nẵng

590.000/ 1 người

Từ 30/4

6h00 - 9h00 và 17h00 - 21h00

Asia Park, Sun World Đà Nẵng

950.000/ 1 người

Từ 30/4

6h00 - 9h00 và 17h00 - 21h00

Asia Park, Sun World Đà Nẵng

2.500.000/ 2 người

12/5 - 16/5

6h00 - 9h00 và 17h00 - 21h00

Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam

590.000/ 1 người

12/5 - 16/5

6h00 - 9h00 và 17h00 - 21h00

Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam

950.000/ 1 người

12/05 - 16/05

6h00 - 9h00 và 17h00 - 21h00

Khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam

2.500.000/ 2 người

16.05.2023 đến 22.05.2023

6h00-9h00 và 17h00-21h00

Cửa Lò, Nghệ An

950.000/người

30.04.2023 đến 10.05.2023

6h00-9h00 và 17h00-21h00

Tuần Châu, Quảng Ninh

950.000/người

16.05.2023 đến 22.05.2023

6h00-9h00 và 17h00-21h00

Cửa Lò, Nghệ An

2.500.000/ 2 người

30.04.2023 đến 10.05.2023

6h00-9h00 và 17h00-21h00

Tuần Châu, Quảng Ninh

2.500.000/2 người

Đặt vé: 0328811678